Mirani-SITE
genealogie Volgende (rechts)
Let op: niet alle gegevens van de Mirani’s zijn gecontroleerd!

De familiehistorie van Mirani’s in Amsterdam begint rond 1800. De burgelijk stand is dan naar Napoleontisch model ingericht . In een huwelijksacte uit 1840 vinden we:

Op heden den derden juni achttienhonderdveertig
zijn voor ons ondergetekende ....Ambtenaar van de burgelijke stand den stad Amsterdam in het huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan Salvator Paulus Quiricus Augustinus Mirani, leerlooijer, geboren te Messina (Sicilie)?? wonende alhier oud tweeentwintig jaren, minderjarig zoon van Carlo Jorani Pagano Mirani en Maria Beulsink beijde overleden ten ene en Maria Elisabeth Hahn, zonder beroep geboren en wonende alhier oud dertig jaren, meerderjarige dochter van Varolus Hendricus Hahn werkman, en Hendrina Tiers, wonende alhier ten andere zijde.

Er zijn tot dat einde aan ons overlegd vooreerst de akten waaruit blijkt dat de beide afkondigingen onverhinderd zijn geschied, alhieraan dezen de twintigste en dertigste mei laatsten, ten tweeden acte van bekendheid van de geboorte van de bruidegom; ten derden de doodcedulen van zijn ouders; ten vierden het notariele consent van het Rooms Catholijke Jongensweeshuis in hunnen kwaliteit van voogten van de bruidegom, ten vijfden de doopcedules van de bruid. En verklaarden ons de ondergemelde getuigen onder ede dat de bruidegom niet kan overleggen de bewijzen van overlijden zijner Grootvader wier plaats zijn overlijden onbekend is.

In tegenwoordigheid van Gerardus Pagano Mirani, neef der echtgenoot, Goudsmit, oud dertig, Johannes Pagano Mirani als voren, Goudsmit oud vierentwintig, Matthijs Filee, Kleermaker, oud een en dertig en den vader der echtgenote oud negenen vijftig jaren wonende alle alhier.

Uit deze acte zijn een aantal conclusies te trekken:
1. De  ouders van Salvator Paulus Quiricus Augustinus Mirani zijn in 1840 al overleden.
2. Hij heeft twee neven in Amsterdam: Gerardus Pagano Mirani en Johannes Pagano Mirani.
3. Hij is in Sicilië (zie opmerking)geboren rond 1818.
4. Hij heeft  enige tijd in het Rooms-Katholiek Jongensweeshuis doorgebracht.

Opmerking:
De geboorteplaats is onduidelijk. Bij de andere mirani-tak wordt Massimo in Noord Italië aangeven als geboorteplaats.  Dit lijkt  meer aannemelijk dan Messina.

Zijn moeder, Maria Beulsink is rond 1763 in Vreden (Duitsland) geboren en op 26-11-1818 in Italië voor de kerk getrouwd met Carlo J P Mirani.  Zij zal waarschijnlijk de reis naar Italië hebben gemaakt.
Zijn vader Carlo Jorani Pagano Mirani is in Amsterdam geweest en heeft daar waarschijnlijk zijn moeder Maria Beulsink ontmoet, af te leiden uit de huwelijksacte:

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief
Algemeen  Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.3;fol.34v
Datum: 03-06-1840
Bruidegom  Salvator Paulus Simon Quiricus Augustinus Mirani
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Messina of Massimo
Bruid  Maria Elisabeth Hahn
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom  Carlo Iovani Pagano Mirani
Moeder bruidegom  Maria Beulsink
Vader bruid  Carlus Henricus Hahn
Moeder bruid  Hendrina Tiers
Nadere informatie  beroep Bg.:leerlooier;beroep vader Bd.:werkman

Van de beide neven ontbreekt in Amsterdam nog ieder spoor. Zo ook van de vader Carlo Jorani Pagano Mirani. Naast C.J.P. Mirani moet er nog een broer geweest zijn, de vader van beide neven: J.P. Mirani en G.P. Mirani.
Waarschijnlijk zijn zij niet in Amsterdam gebleven. Hun beroep goudsmid komt in de nakomelingen van Salvator P S Q A wel nog een aantal keren voor.

Een complicerende factor is de voornaam Pagano. In de loop van de tijd wordt de dubbele achternaam gehanteerd: Pagano Mirani, waardoor het lijkt dat deze families niet aan elkaar verwant zijn. In de Parenteel wordt ongeacht de actes de achternaam Mirani en niet Pagano Mirani gehanteerd. Later wordt ook Pagano zonder Mirani als achternaam gehanteerd, denk aan de radioverslaggever Leo Pagano die ook van Mirani’s afstamd.

Er bestaat een tweede tak Pagano Mirani’s (aangeven als de Massino-tak) waarvan de nakomelingen afstammen van Leonardus Antonius Maria Secundi Pagano Mirani geboren omstreeks 1785 geboren in een klein dorpje in Noord-Italië: Massino.
Naast een radioverslaggever Leo Pagano komt in deze tak ook een kunstschilder voor:Everardus Benedictus Gregorius Pagano afstammeling van de Massimo -tak.In 2007 woonden er Nederland 102 Mirani’s en 16 Pagano Mirani’s verspreid door het hele land met een concentratie in Amsterdam (14) en Rotterdam (11).